SharpMinds

HomePrivacy Policy

Privacy Policy

Privacystatement HelloFlex group

Inleiding

HelloFlex group neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy statement aandachtig door te nemen.

Wie is HelloFlex group?

HelloFlex group is de besloten vennootschap HelloFlex group BV, kantoorhoudende te (3812 RV) Amersfoort aan Textielweg 15, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17030447.

Wanneer HelloFlex group – of een van haar dochterbedrijven die zelfstandig persoonsgegevens verwerken – jouw persoonsgegevens verwerkt, is zij de verwerkingsverantwoordelijke.

HelloFlex group heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Je kunt deze bereiken via persoonsgegevens@helloflexgroup.com.

Hoe gebruikt HelloFlex group jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor HelloFlex group persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens HelloFlex group voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door HelloFlex group worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Facturatie
Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC)
Grondslag: Wettelijke verplichting
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
   

Doeleinde:

Verlenen van de dienst zelf
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
   

Doeleinde:

CRM
Gegevens: Naam, E-mailadres, Telefoonnummer
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
   

Doeleinde:

Sollicitatie
Gegevens: Naam, E-mailadres, Telefoonnummer, CV
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
   

Marketing

Doeleinde: Direct marketing
Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
   

Doeleinde:

Nieuwsbrief
Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
   

Doeleinde:

Retargeting
Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
   

Website

Doeleinde: Website analytics (Google)
Gegevens: Surfgedrag, Locatie
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
   

Doeleinde:

A/B testing
Gegevens: Surfgedrag, Locatie
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
   

Doeleinde:

Account aanbieden
Gegevens: Naam, Adres, E-mailadres, Gebruikersnaam, Wachtwoord, User ID, Inhoud van het bericht
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
   

Onderzoek & Ontwikkeling

Doeleinde: Marktonderzoek
Gegevens: Surfgedrag, E-mailadres
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
   

Hoe verkrijgt HelloFlex group jouw persoonsgegevens?

HelloFlex group heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij HelloFlex group over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij HelloFlex group. Je kunt verzoeken dat HelloFlex group je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om HelloFlex group te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van HelloFlex group of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking. Je kunt je altijd afmelden voor een nieuwsbrief via de email die je daarvoor ontvangt.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van HelloFlex group te verkrijgen. HelloFlex group zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat HelloFlex group je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door HelloFlex group

Een verzoek kan verstuurd worden naar persoonsgegevens@helloflexgroup.com. HelloFlex group zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat HelloFlex group een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien HelloFlex group je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  • Verwerkers die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken, of
  • Derde partijen, op grond van een wettelijke verplichting.

Doorgifte aan derde landen of internationale organisaties

Om (bijvoorbeeld) technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw (persoons)gegevens worden doorgegeven aan HelloFlex group gelieerde ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming daar mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als binnen de Europese Economische Ruimte, zal HelloFlex group gebruik maken van passende  EU Model Clauses om jouw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Wanneer dat niet mogelijk is, zal HelloFlex group aan jou toestemming vragen om jouw (persoons)gegevens naar landen zonder passend beschermingsniveau door te gegeven. Deze toestemming kun je te allen tijde intrekken.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt HelloFlex group ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van HelloFlex group worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van HelloFlex group worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Indien we gebruik maken van cookies waarvoor je toestemming vereist is zullen we die van tevoren vragen. Tevens informeren we je over doel en gebruik van de cookies.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop HelloFlex group je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar marcom@helloflexgroup.com.

 

Als je een klacht hebt over de manier waarop HelloFlex group jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar persoonsgegevens@helloflexgroup.com. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Amersfoort,

1 juni 2021